Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for vikarer og medarbejdere, ansat hos MG-V.

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. I daglig tale bliver den ofte også kaldet Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).

I forbindelse med ansættelse i MG-V, indsamler og behandler MG-V som dataansvarlig en række personoplysninger om vores medarbejdere.
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer.
 • Dato for ansættelse, stillingsbetegnelse og din relevante uddannelsesmæssige baggrund.
 • Ansættelseskontrakter og samtykkeerklæringer for dit ansættelsesforhold med MG-V.
 • Løn- og pensionsoplysninger
 • Oplysninger om tidligere ansættelser i det omfang de fremgår af din ansøgningsformular og eller dit CV, hvis du har sendt et sådant til os.
 • Personaleadministrative oplysninger, som f.eks. kurser og kompetenceprofil
 • Kursusbeviser
 • Kompetencer
 • Personalepapirer i øvrigt, i det omfang du har sendt os nogle.
 • Kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende, hvis du har givet os oplysningerne.
 • Straffeattest og børneattest
 • Autorisationsstatus fra www.stps.dk hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse der kræver autorisation.
 • Oplysninger om tidligere ansættelser i det omfang de fremgår af din ansøgningsformular og eller dit CV, hvis du har sendt et sådant til os
 • Ønsker til vagter
 • Bookede vagter og dermed arbejdssteder og arbejdstider.
 • Sygdom i det omfang du har givet os oplysningerne.
 • Bankoplysninger.
 • Skatteoplysninger.
 • Eventuelle advarsler og klager fra kunder.
 • Personalepapirer i øvrigt.
 • I din personalesag opbevarer vi også din ansøgning, ansættelseskontrakt og andre relevante oplysninger om dit ansættelsesforhold.
 • Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.

Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor.
 De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At sikre nødvendige og relevante oplysninger i forhold til varetagelsen af den enkeltes ansættelsesforhold.
  Overholdelse af gældende ansættelsesretlig lovgivning, herunder ansættelsesbevisloven, funktionærloven, ligebehandlingsloven mv. og sikre overholdelse af gældende overenskomster.
 • Overholdelse af gældende data beskyttelses lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning, logningsbekendtgørelsen), herunder:
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.


Rettelse eller sletning af dine persondata


Hvis de persondata, vi behandler om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, har du krav på at få oplysningerne berigtiget. Hvis der er tale om irrelevante oplysninger, er du berettiget til at få oplysningerne slettet. Krav om berigtigelse eller sletning er med forbehold for begrænsninger i gældende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Dataansvarlig og kontaktinformation
MG-V
CVR-nr. 39652722
Rytoften 5B, 2. sal
8210 Århus V


Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata, kan du kontakte os på: E-mail: kontakt@mg-v.dk

Klage til Datatilsynet


Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine persondata, anbefaler vi dig at kontakte til os.
Mener du, at du - trods klage direkte til os – ikke bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se de til enhver tid gældende kontaktoplysninger m.v. på www.datatilsynet.dk


Tak for tilliden,

MG-V ApS